Galw am atal ffars o ‘ymgynghoriad’

Felin CafnantMae mudiad PAWB yn galw ar Gyfoeth Naturiol Cymru i atal yr ymgynghoriad ar gais a gyflwynwyd iddynt gan gwmni Horizon Nuclear. Pwrpas y cais yw ceisio caniatâd i dyllu yn y graig o dan y môr ym Mhorth y Pistyll rhwng gorsaf niwclear y Wylfa a Chemlyn. Profi addasrwydd y graig honno ar gyfer codi glanfa arni i dderbyn deunydd adeiladu ar gyfer dau adweithydd niwclear enfawr newydd gerllaw a’r holl adeiladau atodol iddynt yw’r nod.

Mae diffyg ymgynghori difrifol gan Horizon Nuclear yn tanseilio’r holl broses. Er bod estyniad o bythefnos wedi’i sicrhau i’r ymgynghoriad tan Fedi 17, annigonol iawn yw hynny o ystyried y canlynol.

  • Ni chysylltodd Horizon Nuclear o gwbl â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n berchen ar dir yn ffinio â Phorth y Pistyll i’w hysbysu am y cais na’r ymgynghoriad..
  • Ni chysylltodd Horizon Nuclear o gwbl gyda thenantiaid a pherchnogion eiddo gerllaw Porth y Pistyll i’w hysbysu am y cais na’r ymgynghoriad.
  • Cwbl annigonol yw gosod copi o gais Horizon Nuclear yn Llyfrgell Cemaes yn unig. Oriau agor Llyfrgell Cemaes yw 2.00 – 6.00 brynhawn Llun, 9.30 – 12.30 fore Mercher, a 2.00 – 6.00 brynhawn Gwener. Cemaes yw pentref mwyaf gogleddol Môn ac nid yw’n hawdd cyrraedd yno gyda thrafnidiaeth gyhoeddus. Nid oes copïau mewn unrhyw lyfrgell arall ym Môn. Tacteg gwbl fwriadol yw hyn gan Horizon Nuclear i dynnu cyn lleied o sylw â phosibl at y cais a sicrhau’r caniatâd mewn dull llechwraidd a gwrth-ddemocrataidd.
  • Nid oedd yr hysbysiad gwreiddiol yn cynnig dolen i ddogfennau’r cais ar y we. Er bod y sawl a gwynodd am ddiffygion yr ymgynghori wedi derbyn atodiadau yn cynnwys dogfennau’r cais, nid oes dolen gyhoeddus i’r wybodaeth ar y we wedi cael ei chynnig.
  • Er i Gyfoeth Naturiol Cymru estyn yr ymgynhoriad am bythefnos, nid yw Horizon Nuclear wedi cynnig estyn yr ymgynghoriad allan o Lyfrgell Cemaes. Mor wahanol oedd hi yn ystod cyfnod o chwech wythnos yn ystod yr hydref 2014 pan gynhaliodd Horizon Nuclear eu hymgynghoriad cymunedol cyntaf gyda dogfennau yn holl lyfrgelloedd Môn, a sesiynau ymgynghori agored mewn lleoliadau niferus ar draws yr ynys, ac ym Mangor, Llandudno a Chaernarfon.

Mae Horizon Nuclear yn dangos eu gwir natur trahaus, gormesol a gwrth-ddemocrataidd gyda’r cais bygythiol hwn ac yn llusgo Cyfoeth Naturiol Cymru i ganol proses hollol ddiffygiol. Er mwyn diogelu eu henw da fel rheoleiddiwr, dylai Cyfoeth Naturiol Cymru gysylltu ar unwaith â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a pherchnogion eiddo a thenantiaid ger Porth y Pistyll a mynnu bod y cais yn cael ei atal.