Maniffesto Môn – am swyddi go iawn

Mae’r Maniffesto’n egluro’n glir sut mae’n bosibl i greu 2,500-3,000 o swyddi ar yr ynys petai strategaeth realistig.

 

Wrth ymateb i’r Maniffesto, dywedodd Syr Roger Jones, cyn-gadeirydd Awdurdod Datblygu Cymru

“Llongyfarchiadau am y ddogfen y Maniffesto. Yr wyf yn cefnogi eich gweledigaeth yn gryf. Diolch i chi am roi cymaint o feddwl i beth a allwn wneud.”

Mae fersiwn PDF o’r adroddiad llawn i’w lawr lwytho yma.

Gyda`r Gwerth Ychwanegol Crynswth (GVA)  isa` yn y D.U. a gyda chymaint o`n pobl ifanc yn mudo o`r sir, mae gwleidyddion o bob lliw wedi arwain pobl yr ynys i gredu mai Wylfa B yw`r ateb i bob problem.  Nawr, gyda phenderfyniad Horizon i gamu`n ôl o`r datblygiad a`r pryderon cynyddol am y diwydiant niwclear yn dilyn y trychineb yn Fukushima, ceir gwagle mewn perthynas â chyflogaeth ar yr ynys.

Yn hanesyddol, mae PAWB wedi ymgyrchu yn erbyn adweithyddion newydd. Wyneb-yn-wyneb â`r ansicrwydd cynyddol i’n pobl ifanc, mae`r mudiad wedi datblygu amlinelliad o strategaeth amgen ar gyfer cyflogaeth ar yr ynys ac yn annog pawb o ba gefndir bynnag i`w gefnogi.

Yn allweddol ymysg prif bwyntia`r ddogfen mae’r canlynol :

· Mae dibyniaeth ar ynni niwclear newydd ar ben. Mae gormod o amser wedi’i golli a gormod o adnoddau wedi eu gwastraffu wrth arwain pobl i lawr llwybr diobait

· Mae`na ddewisiada’ amgen yn seiliedig ar adnodda` cynhenid ar neu o gwmpas yr ynys. O`u datblygu yn effeithiol – ac fel rhan o bolisi integredig Cymru gyfan – ceir mwy na digon o`r ynni sydd ei angen arnom ni

· Mae`r strategaeth yn gosod yr achos dros agenda sy`n gydnaws â`r gweithlu sydd ar gael neu sydd yn debygol o fod ar gael yn y dyfodol cymharol agos. Mae agenda o`r fath yn osgoi y math o broblemau all godi gyda gweithlu mudol sy`n anorfod gyda datblygiad anferthol fel y bwriadwyd gyda Wylfa B, problemau megis prinder tai lleol, tyndra cymdeithasol a`r her i`r iaith

· Mae`r strategaeth yn mynd ymlaen i gydnabod y diwydiannau pwysig eraill ar yr ynys, yn arbennig twristiaeth ac amaethyddiaeth ac, ar yr un pryd, yn tanlinellu`r pwysigrwydd o warchod yr amgylchedd glân di-lygredd sydd mor bwysig ar gyfer eu datblygu a`u hyrwyddo ymhellach

· O fewn y canllawia` uchod, mae`r strategaeth yn adnabod cyfleon ar gyfer 2,500-3,000 o swyddi  mewn amrywiaeth o fentrau. Mae PAWB yn annog y Gweinidog dros Fusnes, Menter a Thechnoleg Wybodaeth yn Llywodraeth Cymru i hyrwyddo’r cynigion hyn fel rhan o waith Parth Menter Ynys Môn

· I gloi, mae PAWB yn gweld  penderfyniad Horizon i gefnu ar Ynys Môn yn gyfle i greu economi hunan-gynhaliol a deinamig fedr fanteisio ar rai o`r adnoddau gorau sydd i`w cael yn `unlle. Mae hyn yn her positif sy’n gofyn am arweiniad. Mae PAWB yn falch o`r cyfle i ymateb ac yn gobeithio y bydd pobl Ynys Môn yn dangos ymrwymiad i`r ffordd hyn ymlaen  a sicrhau dyfodol cyffrous a blaengar i`r ynys